Počeo proces izrade Plana razvoja opštine Priboj

Plan razvoja JLS je dokument razvojnog planiranja, i kao takav predstavlja planski dokument najšireg obuhvata i najvišeg značaja za donosioca, odnosno jedinicu lokalne samouprave (JLS). Zakonski rok koji je propisivao obavezu JLS da izrade i usvoje svoje planove razvoja do 1. januara 2021. godine, zbog pandemije Kovida 19, prolongiran je za 2022. godinu.

Opština Priboj je među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji otpočela proces izrade ovog strateškog dokumenta, koji će u toku ove godine realizovati u saradnji sa RES Fondacijom u okviru zajedničkog projekta „Zeleni ruralni dogovor“, koji se sprovodi u okviru Programa „Evropske klimatske inicijative“ (EUKI), koju finansira nemačko Ministarstvo za energetiku i zaštitu životne sredine, a čiji je partner u Srbiji RES Fondacija iz Beograda.

Plan razvoja opštine Priboj, kao strategija za transformaciju JLS i regiona, uz SVOT analizu trenutne situacije i mapiranja zainteresovanih strana, bio je danas i tema prvog onlajn Inicijalnog sastanka, na kome su učešće uzeli, sem predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora opštine Priboj i predstavnici RES Fondacije i donatora projekta iz Nemačke.

Prema odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, opština Priboj će nakon donošenja Odluke, pristupiti izboru Koordinacionog tela, koje će rukovoditi ovim značajnim procesom i ujedno formirati tri operativne Radne grupe:

  • Radna grupa za ekonomski održivi razvoj;
  • Radna grupa za društveni razvoj i socijalnu zaštitu;
  • Radna grupa za infrastrukturu, prostorni razvoj i zaštitu životne sredine.

Plan razvoja JLS jeste dugoročni dokument razvojnog planiranja, koji za period od najmanje sedam godina usvaja Skupština JLS, na predlog nadležnog izvršnog organa JLS. Zakon o planskom sistemu Republike Srbije usvojen je 2018. godine i detaljno uređuje obavezu organa lokalne vlasti (i svih ostalih učesnika u planskom sistemu) da planiraju javne poslove u svojoj nadležnosti. Ujednačen opšti pristup i zvanično uređen koncept planskog sistema, međutim, nije postojao u pravnom sistemu Republike Srbije do usvajanja ZPS. Upravo sprovođenje ovog zakona treba da omogući uspostavljanje efikasnog, transparentnog, koordinisanog i realnog sistema planiranja Republike Srbije na svim nivoima vlasti, obuhvatajući ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike, regionalnog i prostornog razvoja, uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava i obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije.

Odluku o pristupanju izradi Plana razvoja opštine Priboj za period od 2022. do 2028. godine možete preuzeti ovde.

Pribojski Portal